Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kasa@parkwodnyjura.pl

32 67 097 90

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Basen, jacuzzi, sauny

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Park Wodny

Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy, e-mail: a.kala@parkwodnyjura.pl. 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora w następujących celach:

a) w celu realizacji zadań statutowych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym);

b) w celu wykonania umów o świadczenie usług lub uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy);

c) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);

d) w celu promocji działalności Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łazach oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą poczty elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i prawo do przenoszenia danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - prawo do jej wycofania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Działając w oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy, e-mail: a.kala@parkwodnyjura.pl .
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.      
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu w celu dokumentowania zdarzeń i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w celu ochrony osób i mienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje:

a) teren zewnętrzny ośrodka: parkingi przy ul. Topolowej, dojście i wejścia do budynku;

b) teren wewnętrzny: hala basenowa, strefa szafek, widownia, strefa kas oraz ciągi komunikacyjne.

 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia pozyskania, po upływie tego okresu dane są automatycznie usuwane poprzez nadpisywanie. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.             
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do przenoszenia danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ośrodka. Na terenie ośrodka znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.                      
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały profilowaniu.             
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Rodzinnie w parku wodnym
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Rodzinnie w parku wodnym

Trenujemy razem
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Trenujemy razem

Bezpieczeństwo najmłodszych
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Bezpieczeństwo najmłodszych

Drużyna pływacka
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Drużyna pływacka

Wodny świat malucha
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Wodny świat malucha

Techniki pływania
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Techniki pływania

Radość z pływania
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Radość z pływania

Czas na relaks
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Czas na relaks

Trenowanie do zawodów
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Trenowanie do zawodów

Park Wodny Jura w obiektywie

Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia