Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kasa@parkwodnyjura.pl

32 67 097 90

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Basen, jacuzzi, sauny

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Park Wodny

Regulamin

Regulamin Parku Wodnego JURA

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Park Wodny JURA (dalej: Park) jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach (dalej: OSiR).

 1. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej www.parkwodnyjura.pl

 1. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, a przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych atrakcji i urządzeń obiektu obowiązuje korzystającego znajomość i stosowanie regulaminów poszczególnych stref.

 1. Regulamin Parku oraz instrukcje użytkowania zainstalowanych na obiekcie atrakcji wodnych mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających i obowiązują wszystkich jego Użytkowników.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Użytkownik korzysta z usług z Parku na podstawie wydanego w kasie zegarka basenowego z transponderem, co jest równoznaczne z zakupem biletu. Opłata za korzystanie z Parku naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem, w kasie Parku po zakończeniu korzystania z jego usług.

 2. Park czynny jest:
  - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00,

  - w soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 – 21.00.
  1. strefę basenową i strefę saun należy opuścić nie później niż 10 minut przed zamknięciem Parku niezależnie od godziny zakupu biletu.

  2. w przypadku organizacji różnego rodzaju imprez Park może być czynny lub udostępniony w innych godzinach.

 3. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu oraz innych uregulowań i instrukcji obowiązujących na obiekcie.

 4. Z atrakcji Parku korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna (dalej: Użytkownicy).

 5. Korzystanie z hali basenowej poprzez zajęcia w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie mogą odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego.

 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w Parku oraz korzystać z jego atrakcji wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekun podczas pobytu powinien przebywać w pobliżu dziecka/dzieci sprawując nad nim stały nadzór.

 7. Czas otwarcia Parku może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (takich jak zawody sportowe, pora roku, awaria), o których Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenia w budynku Parku lub na jego stronie internetowej.

 8. Dyrekcja Parku zastrzega sobie prawo chwilowych ograniczeń wstępu na teren Parku. Powodem tego zastrzeżenia jest konieczność limitowania osób korzystających z Parku w stosunku do powierzchni luster wody w nieckach basenowych.

 9. Na teren Parku nie będą wpuszczane następujące osoby:

a. osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających środków,

b. osoby posiadające otwarte rany i stany zapalne skóry.

c. osoby mające oznaki chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia.

d. osoby których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z hali basenowej.

e. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

 1. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu Parku. Niezależnie od tego, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PARKU

 1. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Parku Wodnego należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń.

 2. Wejście na teren płatnej strefy Parku Wodnego oznacza akceptację zapisów zawartych w Regulaminach.

 3. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegania poszczególnych wewnętrznych regulaminów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu

 1. strefy saun,

 2. zjeżdżalni,

 3. strefy rekreacyjnej, brodzika i ścianki wspinaczkowej

 4. basenu pływackiego

 1. Wstępu na halę basenową możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym - dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki nie dłuższe niż do kolan, boso lub w obuwiu plażowym. Dzieci do 3 lat obowiązkowo powinny posiadać pieluchy do kąpieli.

 2. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem na halę basenową umycie całego ciała mydłem/żelem pod natryskiem.

 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali basenowej zobowiązane podporządkować się ratownikom wodnym i instruktorom pływania i ich nakazom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym, którzy sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu.

 4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi wodnemu.

 5. Na terenie Parku obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.

 1. ZACHOWANIA ZABRONIONE

 1. Korzystającym z Parku nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób przebywających na jego terenie, a w szczególności:

  1. w przypadku grupy zorganizowanej wchodzenia do wody bez zezwolenia,

  2. posiadać w wodzie ostrych przedmiotów (zwłaszcza zegarków, bransoletek i innej biżuterii),

  3. biegania na terenie Parku,

  4. skakania do wody z obrzeży basenu,

  5. spychania lub wrzucania do wody innych Użytkowników,

  6. żucia gumy,

  7. jedzenia na terenie Parku, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,

  8. hałasowania i wszczynania fałszywych alarmów,

  9. niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania terenu Parku,

  10. uszkadzania lub niszczenia oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,

  11. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

  12. zanieczyszczania wody basenowej,

  13. prowadzenia komercyjnych nauk pływania bez zezwolenia Dyrektora OSiR.

 1. Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt.

 2. Zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejących pływać bez względu na ich wiek.

 3. Na terenie Parku obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I PARKU

 1. Użytkownik powinien złożyć wszelkie przedmioty wartościowe, w szczególności gotówka, karty płatnicze, zegarki, biżuteria, wyroby jubilerskie, telefony, sprzęt elektroniczny, laptopy, aparaty fotograficzne, klucze, dokumenty itp. do depozytu prowadzonego w kasie Parku (dalej: Depozyt).

 2. OSiR odpowiada za przedmioty złożone do Depozytu.

 3. W przypadku zaginięcia lub zgubienia rzeczy należących do Użytkownika, powinien on zgłosić ten fakt niezwłocznie w kasie Parku.

 4. Przedmioty pozostawione w Depozycie przez Użytkowników przechowywane są przez okres 14 dni, po upływie którego są usuwane z terenu obiektu.

 5. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobne korzystają z usług Parku wyłącznie na własną odpowiedzialność i przed wejściem do wody zgłosić to ratownikowi wodnemu.

 6. W wypadku zawinionego zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia kluczyka do szafki lub pozostałych elementów wyposażenia Parku i zainstalowanych tam urządzeń i atrakcji wodnych Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

 1. ZAJECIA GRUPOWE

 1. Zajęcia grupowe na hali basenowej odbywają się według ustalonego przez Dyrektora rozkładu zajęć, który może osobiście lub za pomocą pracowników Parku kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z Parku.

 2. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora pływania oraz inne uprawnione osoby (dalej: Prowadzący zajęcia).

 3. Grupy korzystają z hali basenowej na następujących zasadach:

a. grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia lecz ilość opiekunów powinna być wystarczająca i dostosowana do stanu zdrowotnego, fizycznego i psychicznego uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich.

b. uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia równocześnie,

c. opiekunowie odpowiadają za umycie się uczestników grupy pod natryskiem i doprowadzenie ich przed wejście do wody do ratownika dyżurnego w celu otrzymania instruktażu.

d. opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na Basenie i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

 1. Za powierzone kluczyki do szafek przekazane uczestnikom grupy odpowiada opiekun.

 2. Prowadzący zajęcia lub opiekunowie mogą wchodzić na halę basenową tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym lub sportowym, boso lub w obuwiu plażowym.

 3. Grupy korzystające z hali basenowej upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, natomiast po zajęciach szatnia musi być niezwłocznie opuszczona.

 4. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach. W przypadku niezgodności ma obowiązek zgłoszenia tego faktu dyżurnemu ratownikowi.

 5. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na hali basenowej odpowiedzialność ponosi Prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach obiektu za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest Opiekun grupy.

 6. W czasie pobytu na terenie hali basenowej, Opiekun są zobowiązany dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie i nie niszczyła mienia znajdującego się na jej terenie.

 7. Na sygnał oznaczający koniec zajęć Użytkownicy powinni natychmiast opuścić halę basenową.

 8. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, tory, żerdzie, koła itp.) w wyznaczonym miejscu.

 9. Opiekun grupy ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia grupy na halę basenową do momentu opuszczenia hali przez ostatniego uczestnika zajęć.

 10. Zabrania się prowadzenia zorganizowanych zajęć na hali basenowej bez pisemnej zgody Dyrektora OSiR.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz akwizycji. Umieszczanie reklam oraz ogłoszeń na terenie obiektu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora OSiR.

 2. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor OSiR.

 3. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio Dyrektorowi OSiR.

 4. Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon otrzymany w kasie.

 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 6. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu i wywołane w ich następnie szkody.

Załącznik – a - do Regulaminu Parku Wodnego JURA

Regulamin Strefy Saun

1. Strefa Saun jest integralną częścią Parku Wodnego Jura zarządzanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach (OSiR), na terenie którego obowiązują postanowienia Regulaminu Parku Wodnego Jura oraz Regulaminu korzystania ze Strefy Saun.

2. Przed wejściem do Strefy Saun i przed rozpoczęciem korzystania ze znajdujących się tam urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem Strefy Saun. Korzystanie ze Strefy Saun jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i Regulaminu Saun.

3. Korzystanie ze Strefy Saun jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 13 roku życia lub pod nadzorem osoby pełnoletniej.

4. Zabrania się wstępu i przebywania w Strefie Saun osobom:

a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających; b. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób, w tym dla pracowników OSiR; c. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

5. Strefa Saun to strefa ciszy. Korzystający z tej strefy zobowiązani są do zachowywania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostałych korzystających.

6. W Strefie Saun zabrania się: a. wnoszenia toreb sportowych; b. wnoszenia i spożywania własnych artykułów spożywczych; c. wnoszenia i używania aparatów fotograficznych, kamer, urządzeń MP3 i telefonów komórkowych, w szczególności zaś odtwarzania muzyki, filmowania i fotografowania za ich pomocą; e. korzystania, po wyjściu z sauny lub łaźni, z kolejnych urządzeń (w tym basenów) bez uprzedniego umycia ciała pod prysznicem; f. poruszania się w przestrzeniach ogólnodostępnych strefy bez okrycia prześcieradłem lub ręcznikiem.

7. Obsługą saun i znajdujących się w strefie urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy OSiR. Podczas korzystania z saun i łaźni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników OSiR.

8. Ze Strefy Saun korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów

9. Wstępu do saun i łaźni zabrania się w szczególności osobom: a. z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych; b. z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi; c. z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi; d. z podwyższoną temperaturą ciała; e. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży; f. zmęczonym i w stanie ogólnego osłabienia organizmu.

10. Wchodząc do Strefy Saun korzystający z niej potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w Strefie Saun powstałe z przyczyn nie leżących po stronie OSiR, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.

11. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem czy pogorszenie samopoczucia, a także inne aspekty pobytu związane z jakością wypoczynku, należy niezwłocznie zgłosić najbliższemu ratownikowi.

12. Przed wejściem do sauny lub łaźni należy: a. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe; b. zdjąć okulary i szkła kontaktowe; c. dokładnie umyć mydłem całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha; d. zdjąć obuwie basenowe w przypadku sauny suchej i infrared.

13. Podczas pobytu w saunie lub łaźni zabrania się.: a. kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na piecach lub w ich pobliżu; b. stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.

14. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie suchej oraz infrared oraz na wszystkich leżankach i siedziskach w strefie konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (również stopy), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami.

15. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać zażenowanie u innych osób, w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne lub zakłócające porządek publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.

16. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu Saun lub Regulaminu Parku Wodnego Jura przez osobę korzystającą ze Strefy Saun, w szczególności w przypadku zakłócania porządku publicznego, naruszania dobrych obyczajów lub zachowywania się w sposób powodujący dyskomfort u innych osób korzystających ze Strefy Saun, w tym poprzez zachowanie nieodpowiednie do miejsca pobytu, pracownicy Kompleksu mają prawo wezwać ją do opuszczenia Strefy Saun lub nawet całego Parku Wodnego Jura bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

17. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie Parku zgodnie z cennikami, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi z uwagi na nienależyte wykonanie umowy zawartej przez osobę zachowującą się w powyższy sposób.

Załącznik – b - do Regulaminu Parku Wodnego JURA

Regulamin zjeżdżalni

Na zjeżdżalni obowiązują następujące znaki:

Zielony kolor świetlny - dozwolony zjazd.
- Po zapaleniu zielonego światła należy spokojnie wejść na platformę zjazdową, usiąść nogami skierowanymi w dół zjeżdżalni i niezwłocznie wykonać zjazd.
Czerwony kolor świetlny - Zakaz zjazdu.
- przy zapalonym czerwonym świetle należy stać za podestem startowym.
1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejący pływać.
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się w obecności Ratownika Wodnego.
3. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej znajduje się woda.
4. Zjazd rurą może odbywać się pojedynczo lub w dwie osoby.
- dwie osoby jest to rodzic lub opiekun z dzieckiem do ukończenia 7 roku życia.
5. W rurze zjazdowej obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
6. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce wylotu z rury zjazdowej (lądowisko)
7. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrożenia utraty zdrowia i życia swojego i innych osób.
8. Zjeżdżalnia może być czasowo wyłączona z eksploatacji bez podania przyczyny.

Załącznik – c - do Regulaminu Parku Wodnego JURA

Regulamin strefy rekreacyjnej, brodzika i ścianki wspinaczkowej.

 

1. Urządzenia do hydromasażu załącza się prośbę klienta.

2. Zabrania się skoków do wody w strefie rekreacji i brodzika.

3. Na ścianie wspinaczkowej mogą przebywać i wspinać się maksymalnie dwie osoby umiejące pływać.

a . Po zakończonym wejściu na ścianę wspinaczkową można wykonać skok prosty na nogi po wcześniejszym upewnieniu się, że nie znajdują się osoby w pobliżu inne osoby.

b. Podczas wspinania się maksymalnie dwóch osób zabrania się przebywania pod ścianką wspinaczkową.

4. Korzystającym ze strefy rekreacyjnej, brodzika, ścianki wspinaczkowej nie wolno powodować sytuacji zagrożenia utraty zdrowia i życia swojego i innych osób.

5. Strefa rekreacji ruchowej, brodzik, ścianka wspinaczkowa może być czasowo wyłączona z eksploatacji bez podania przyczyny.

Załącznik – d - do Regulaminu Parku Wodnego JURA

Regulamin basenu pływackiego

 

1. Basen pływacki jest strefą przeznaczoną wyłącznie dla osób umiejących pływać lub osób które uczestniczą w zajęciach nauki pływania pod opieką instruktora posiadające zgodę dyrektora OSiR w Łazach.

2. Użytkowników basenu pływackiego obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.

3. Każda osoba korzystająca z basenu pływackiego ma obowiązek zapoznania się z jego Regulaminem.

4. Basen pływacki składa się z 6 torów wydzielonych linami torowymi, ma 25m długości oraz głębokość od 1,20m do 1,80m.

5. Korzystanie z basenu pływackiego odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu pływackiego wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.

7. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenu pływackiego wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy.

8. Tor szybkiego pływania przeznaczony jest dla osób bardzo dobrze pływających wyłącznie technikami sportowymi.

9. Podczas pływania na torach obowiązuje ruch prawostronny.

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z basenu pływackiego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a) skakania do wody z brzegów basenu.

b) skakania do basenu ze słupków startowych bez zgody ratownika wodnego i bez zachowania szczególnej ostrożności.

c) wpychania osób do basenu,

e) wchodzenia i wychodzenia w miejscach do tego nie przeznaczonych,

f) pływania lewą stroną toru, w poprzek basenu, parami oraz w inny sposób utrudniający pływanie innym użytkownikom,

g) wieszania się i siadania na linach torowych,

h) korzystania z basenu pływackiego przez osoby nieumiejące pływać, a w szczególności dzieci w dmuchanych kołach, rękawkach, makaronach itp. przedmiotów, z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania pod opieką instruktora.

g) korzystania z dmuchanych kółek, rękawków, makaronów itp. przedmiotów bez zgody ratownika wodnego.

11. Zauważone w trakcie pływania usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi wodnemu.

12. Klienci indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania przeznaczony do osobistego użytkowania (płetwy, okularki, deska, „ósemka”, łapki pływackie), po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu czystości przez ratownika wodnego.

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy wodni i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z basenu pływackiego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z basenu pływackiego, a także z terenu pływalni.

 

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Rodzinnie w parku wodnym
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Rodzinnie w parku wodnym

Trenujemy razem
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Trenujemy razem

Bezpieczeństwo najmłodszych
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Bezpieczeństwo najmłodszych

Drużyna pływacka
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Drużyna pływacka

Wodny świat malucha
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Wodny świat malucha

Techniki pływania
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Techniki pływania

Radość z pływania
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Radość z pływania

Czas na relaks
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Czas na relaks

Trenowanie do zawodów
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Trenowanie do zawodów

Park Wodny Jura w obiektywie

Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia